243പേര്‍ക്ക് കൂടി ഇരിങ്ങാലക്കുട നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ ഞായറാഴ്ച കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു

ഇരിങ്ങാലക്കുട നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ ഞായറാഴ്ച 243 പേര്‍ക്ക് കൂടി കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ജില്ലാ ഭരണകൂടം പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആളൂർ 58, ഇരിങ്ങാലക്കുട 62, കാറളം 42, വേളൂക്കര 22, മുരിയാട് 19, കാട്ടൂര്‍1, പൂമംഗലം 15,പടിയൂർ 24പേര്‍

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ജില്ലാ ഭരണകൂടം പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇരിങ്ങാലക്കുട നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഞായറാഴ്ച 243 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പരിധിയിലെ 238 പേരെ പരിശോധിച്ചതിൽ 62 പേർക്ക് കൊവിഡ് പോസിറ്റീവ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 26.05


ആളൂർ പഞ്ചായത്തിലെ 119 പേരെ പരിശോധിച്ചതിൽ 58 പേർ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 48.74. മുരിയാട് പഞ്ചായത്തിലെ 140 പേരെ പരിശോധിച്ചതിൽ 19 പേർ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 13.57 . വേളൂക്കര പഞ്ചായത്തിലെ 87 പേരെ പരിശോധിച്ചതിൽ 22 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 25.29. കാറളം പഞ്ചായത്തിലെ 200 പേരെ പരിശോധിച്ചതിൽ 42 പേർക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 21.00.

പടിയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ 52 പേരെ പരിശോധിച്ചതിൽ 24 പേർക്ക് കൊവിഡ് പോസിറ്റീവ്. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 46.15 . കാട്ടൂർ പഞ്ചായത്തിലെ 43 പേരെ പരിശോധിച്ചതിൽ 1 പേർക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 2.33. പൂമംഗലം പഞ്ചായത്തിലെ 29 പേരെ പരിശോധിച്ചതിൽ 15 പേർക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 51.72 എന്നിങ്ങനെയാണ് ഞായറാഴ്ച (02/05/2021) കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ പ്രാദേശിക വിവരങ്ങൾ

Leave a comment

Top