ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകളിൽ വർദ്ധന, ഞായറാഴ്ച 60 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു, 407 പേർ ചികിത്സയിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ ഞായറാഴ്ച 407 പേർ ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നു. പുതുതായി 60 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പരിധിയിൽ ഞായറാഴ്ച 407 പേർ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി തുടരുന്നു, നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിന്‍റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഞായറാഴ്ച (02/05/2021) പുതുതായി 60 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. വീടുകളിൽ 386 പേരും, ആശുപത്രികളിൽ 21 പേരും പോസിറ്റീവായി തുടരുന്നുണ്ട്. ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ്  2667 പേരാണ്. ഇതിൽ ഇതുവരെ 28 മരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിൽ തുടരുന്ന 1402 പേരിൽ 40 പേർ വിദേശത്തുനിന്നെത്തിയവരാണ്. ഇൻസ്റ്റിട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിനിൽ ആരുമില്ല.

. 54 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 2, 2.27 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 2,  3.65 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 2, 4.13 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് 2, 5.35 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 2, 6.41 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 3, 7.41 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 4, 8.21 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 4, 9.29 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 4, 9.46 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 5, 10.20 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 6, 11.51 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 6,12.48 വയസുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് ഏഴ്, 13.39 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 7, 14.59 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് ഏഴ്, 15.56 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 7, 16.48 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 7, 17.13 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് ഏഴ്, 18.44 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 9, 19.39 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 9,20.19 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 12, 21.15 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 13, 22.46 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 15, 23.നാലു വയസുള്ള ആൺകുട്ടി വാർഡ് 16, 24.9 വയസുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് 16, 25.36 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 16, 26.22 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 17, 27.41 വയസുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 17, 28.65 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 17, 29.66 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 17, 30.64 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 20, 31.34 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 21, 32.27 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 25, 33.72 വയസുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 25, 34.19 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 27, 35.22വയസ്സ്  ഉള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 27, 36.38 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 29, 37.36 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 31 38.57 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 31 ,

39.60 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 32, 40.രണ്ടു വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി വാർഡ് 32, 41.രണ്ടു വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി വാർഡ് 33, 42.40 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 33, 43.44വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 34, 44.43 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 34, 45.അഞ്ചു വയസുള്ള ആൺകുട്ടി വാർഡ് 34,
 46.36 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 35, 47.42 വയസുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 35, 48.35 വയസ്സുള്ള പുരുഷ൯ വാർഡ്  35, 49.42 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 36, 50.39 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ  വാർഡ് 38, 51.എട്ടു വയസുള്ള ആൺകുട്ടി വാർഡ് 38, 52.59 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 38, 53.7 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് 38, 54.56 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 38, 55.33 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 38, 56.52 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 39, 57.74 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 40, 58.50 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 41, 59.9 വയസുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് 41, 60.61 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 41 എന്നിവർക്കാണ് ഞായറാഴ്ച കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

Leave a comment

Top