373 പേര്‍ക്ക് കൂടി ഇരിങ്ങാലക്കുട നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ച കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു

ഇരിങ്ങാലക്കുട നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ച 373 പേര്‍ക്ക് കൂടി കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ജില്ലാ ഭരണകൂടം പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആളൂർ 49, ഇരിങ്ങാലക്കുട 78, കാറളം 14, വേളൂക്കര 53, മുരിയാട് 64, കാട്ടൂര്‍82, പൂമംഗലം 9 പേര്‍

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ജില്ലാ ഭരണകൂടം പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇരിങ്ങാലക്കുട നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ച 373 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പരിധിയിലെ 261 പേരെ പരിശോധിച്ചതിൽ 78 പേർക്ക് കൊവിഡ് പോസിറ്റീവ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 29.89

ആളൂർ പഞ്ചായത്തിലെ 238 പേരെ പരിശോധിച്ചതിൽ 49 പേർ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 20.59. മുരിയാട് പഞ്ചായത്തിലെ 139 പേരെ പരിശോധിച്ചതിൽ 64 പേർ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 46.04 . വേളൂക്കര പഞ്ചായത്തിലെ 104പേരെ പരിശോധിച്ചതിൽ 53 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 50.96. കാറളം പഞ്ചായത്തിലെ 78 പേരെ പരിശോധിച്ചതിൽ 14 പേർക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 17.95.

പടിയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ 59 പേരെ പരിശോധിച്ചതിൽ 24 പേർക്ക് കൊവിഡ് പോസിറ്റീവ്. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 40.68 . കാട്ടൂർ പഞ്ചായത്തിലെ 191 പേരെ പരിശോധിച്ചതിൽ 82 പേർക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 42.93. പൂമംഗലം പഞ്ചായത്തിലെ 27 പേരെ പരിശോധിച്ചതിൽ 9 പേർക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 33.33 എന്നിങ്ങനെയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച (30/04/2021) കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ പ്രാദേശിക വിവരങ്ങള്‍

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top