ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച 41 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു, 373 പേർ ചികിത്സയിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച 373 പേർ ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നു. പുതുതായി 41 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പരിധിയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച 373 പേർ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി തുടരുന്നു, നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിന്‍റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം വെള്ളിയാഴ്ച (30/04/2021) പുതുതായി 41 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. വീടുകളിൽ 355 പേരും, ആശുപത്രികളിൽ 18 പേരും പോസിറ്റീവായി തുടരുന്നുണ്ട്. ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് 2560 പേരാണ്. ഇതിൽ ഇതുവരെ 27 മരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിൽ തുടരുന്ന 1245 പേരിൽ 34 പേർ വിദേശത്തുനിന്നെത്തിയവരാണ്. ഇൻസ്റ്റിട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിനിൽ ആരുമില്ല.

 30വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ (വാർഡ്- 22) 32വയസ്സുള്ള  സ്ത്രീ(വാർഡ്- 15), 27 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-  (വാർഡ്- 22), 28വയസ്സുള്ള  സ്ത്രീ (വാർഡ് – 22), 42വയസ്സുള്ള  സ്ത്രീ (വാർഡ്18), 55വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ(വാർഡ്- 24), 4വയസ്സുള്ള male(വാർഡ്- 26),58വയസ്സുളള  പുരുഷൻ(വാർഡ്- 24), 30  വയസ്സുളള  പുരുഷൻ(വാർഡ് 20), 30 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ(വാർഡ് – 13), 28വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ (വാർഡ്- 18), 27 വയസ്സുള്ള  പുരുഷൻ (വാർഡ്- 31), 4 വയസ്സുള്ള (വാർഡ്- 12), 32വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-(വാർഡ്- 12), 58വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ(വാർഡ്- 12),55 വ യസ്സുള്ള  സ്ത്രീ(വാർഡ്- 21),53 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ (വാർഡ്18),  47 വ യസ്സുള്ള സ്ത്രീ(വാർഡ്- 21), 18 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ(വാർഡ്- 31), 46 വയസ്സുള്ള  സ്ത്രീ(വാർഡ്- 13), 44 വയസ്സുള്ള  സ്ത്രീ(വാർഡ്- 11), 44വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ (വാർഡ്- 31), 79 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ(വാർഡ്- 11), 31 വയസ്സുള്ള  പുരുഷൻ(വാർഡ്- 23), 43 വയസ്സുള്ള  സ്ത്രീ- (വാർഡ്- 14), 61 വയസ്സുള്ള  സ്ത്രീ(വാർഡ്- 27), 58 വയസ്സുള്ള  പുരുഷൻ(വാർഡ്- 27), 65 വയസ്സുള്ള  സ്ത്രീ(വാർഡ്- 19), 48വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ (വാർഡ്-6), 62വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ(വാർഡ്- 12), 50 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ(വാർഡ്- 31),25 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ(വാർഡ്- 34), 55 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ (വാർഡ്- 37), 52 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ(വാർഡ്- 37), 50 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ (വാർഡ് 37)  23 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ(വാർഡ് -37),21 വയസ്സുള്ളപുരുഷൻ(-വാർഡ്  – 1), 5വയസ്സുള്ള (വാർഡ്- 35 )36വയസ്സുള്ള പെൺ(വാർഡ് – 32 )44വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ(വാർഡ്- 32), 14 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ(വാർഡ് – 32)എന്നിവർക്കാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top