282 പേര്‍ക്ക് കൂടി ഇരിങ്ങാലക്കുട നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ വ്യാഴാഴ്ച കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു

ഇരിങ്ങാലക്കുട നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ വ്യാഴാഴ്ച 282 പേര്‍ക്ക് കൂടി കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ജില്ലാ ഭരണകൂടം പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആളൂർ 52, ഇരിങ്ങാലക്കുട 98, കാറളം 12, വേളൂക്കര 33, മുരിയാട് 30, കാട്ടൂര്‍ 9, എടത്തിരുത്തി 13, പടിയൂര്‍ 25, പൂമംഗലം 10 പേര്‍

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ജില്ലാ ഭരണകൂടം പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇരിങ്ങാലക്കുട നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ വ്യാഴാഴ്ച 282 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പരിധിയിലെ 340 പേരെ പരിശോധിച്ചതിൽ 98 പേർക്ക് കൊവിഡ് പോസിറ്റീവ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 28.82

ആളൂർ പഞ്ചായത്തിലെ 195 പേരെ പരിശോധിച്ചതിൽ 52 പേർ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 26.67. മുരിയാട് പഞ്ചായത്തിലെ 136 പേരെ പരിശോധിച്ചതിൽ 30 പേർ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 22.06 . വേളൂക്കര പഞ്ചായത്തിലെ 100പേരെ പരിശോധിച്ചതിൽ 33 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 33.3. കാറളം പഞ്ചായത്തിലെ 55 പേരെ പരിശോധിച്ചതിൽ 12 പേർക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 21.82. എടത്തിരുത്തി പഞ്ചായത്തിലെ 121പേരെ പരിശോധിച്ചതിൽ 13 പേർക്ക് കൊവിഡ് പോസിറ്റീവ്. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 10.74

പടിയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ 74 പേരെ പരിശോധിച്ചതിൽ 25 പേർക്ക് കൊവിഡ് പോസിറ്റീവ്. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 33.78. കാട്ടൂർ പഞ്ചായത്തിലെ 49 പേരെ പരിശോധിച്ചതിൽ 9 പേർക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 18.37. പൂമംഗലം പഞ്ചായത്തിലെ 71 പേരെ പരിശോധിച്ചതിൽ 10 പേർക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 12.99 എന്നിങ്ങനെയാണ് വ്യാഴാഴ്ച (29/04/2021) കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ പ്രാദേശിക വിവരങ്ങള്‍

Leave a comment

Top