ബുധനാഴ്ച കണ്ടെയിന്‍മെന്‍റ് സോണായി പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രദേശങ്ങൾ

ബുധനാഴ്ച കണ്ടെയിന്‍മെന്‍റ് സോണായി പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രദേശങ്ങൾ മുരിയാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 01-ാം വാര്‍ഡ്, ആളൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 10, 11 വാര്‍ഡുകള്‍, പടിയൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 11-ാം വാര്‍ഡ്

ബുധനാഴ്ച കണ്ടെയിന്‍മെന്‍റ് സോണായി പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രദേശങ്ങൾ മുരിയാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 01-ാം വാര്‍ഡ്, ആളൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 10, 11 വാര്‍ഡുകള്‍, പടിയൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 11-ാം വാര്‍ഡ്

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top