മുടിച്ചിറയുടെ റോഡ് വശം ഇടിഞ്ഞതുകൊണ്ട് തുറവൻകാട്ടിലേക്ക് ഈ വഴിയുള്ള റോഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു

തുറവൻകാട് : മുരിയാട് പഞ്ചായത്തിലെ 13-ാം വാർഡിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മുടിച്ചിറയുടെ റോഡ് വശം ഇടിഞ്ഞതുകൊണ്ട് തുറവൻകാട്ടിലേക്ക് ഈ വഴിയുള്ള റോഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top