ഇരിങ്ങാലക്കുട നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ ബുധനാഴ്ച 138 പേര്‍ക്ക് കൂടി കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു

ജില്ലാ ഭരണകൂടം പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇരിങ്ങാലക്കുട നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ ബുധനാഴ്ച 138 പേര്‍ക്ക് കൂടി കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു.
ഇരിങ്ങാലക്കുട 29, ആളൂർ 37, കാറളം 11, വേളൂക്കര 12, മുരിയാട് 16, കാട്ടൂര്‍ 8, പടിയൂര്‍ 16, പൂമംഗലം 9 പേര്‍.
തൃശൂർ ജില്ലയിൽ 2293 പോസിറ്റീവ്

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ജില്ലാ ഭരണകൂടം പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇരിങ്ങാലക്കുട നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ബുധനാഴ്ച 138 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പരിധിയിലെ 208 പേരെ പരിശോധിച്ചതിൽ 29 പേർക്ക് കൊവിഡ് പോസിറ്റീവ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 13.94. തൃശൂർ ജില്ലയിൽ 11273 പേരെ പരിശോധിച്ചതിൽ 2293 പേർക്ക് കൊവിഡ് പോസിറ്റീവ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 20.34.

ആളൂർ പഞ്ചായത്തിലെ 156 പേരെ പരിശോധിച്ചതിൽ 37 പേർ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 23.72. മുരിയാട് പഞ്ചായത്തിലെ 57 പേരെ പരിശോധിച്ചതിൽ 16 പേർ കോവിഡ പോസിറ്റീവായി. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 28.07. വേളൂക്കര പഞ്ചായത്തിലെ 91 പേരെ പരിശോധിച്ചതിൽ 12 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 13.19. കാറളം പഞ്ചായത്തിലെ 106 പേരെ പരിശോധിച്ചതിൽ 11 പേർക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 10.38.

പടിയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ 50 പേരെ പരിശോധിച്ചതിൽ 16 പേർക്ക് കൊവിഡ് പോസിറ്റീവ്. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 32. കാട്ടൂർ പഞ്ചായത്തിലെ 36 പേരെ പരിശോധിച്ചതിൽ 8 പേർക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 22.22. പൂമംഗലം പഞ്ചായത്തിലെ 26 പേരെ പരിശോധിച്ചതിൽ 9 പേർക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 34.62. എന്നിങ്ങനെയാണ് ബുധനാഴ്ച (21/04/2021) കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ പ്രാദേശിക വിവരങ്ങള്‍.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top