മുരിയാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 15-ാം വാർഡ് കണ്ടെയ്ൻമെൻ്റ് സോണിൽ

മുരിയാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 15-ാം വാർഡ് ചേർപ്പുംകുന്ന് (പുല്ലൂർ സബ് സെന്ററിന് പുറകുവശം) കണ്ടെയ്ൻമെൻ്റ് സോണായി ജില്ലാഭരണകൂടം ചൊവാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചു

മുരിയാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 15-ാം വാർഡ് ചേർപ്പുംകുന്ന്, പുല്ലൂർ സബ് സെന്ററിന് പുറകുവശം കണ്ടെയ്ൻമെൻ്റ് സോണായി ജില്ലാഭരണകൂടം ചൊവാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചു.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top