കൂടൽമാണിക്യം ക്ഷേത്രത്തിലെ ഇല്ലംനിറക്കുള്ള നെൽക്കതിരുകൾ വിളയിക്കുന്നതിനായി കൊട്ടിലാക്കൽ പറമ്പിൽ ഒരുക്കിയ കൃഷിസ്ഥലത്ത് വിത്ത് വിതക്കുന്ന ചടങ്ങ് തൽസമയം ഇരിങ്ങാലക്കുട ലൈവ് ഡോട്ട് കോമിൽ

കൂടൽമാണിക്യം ക്ഷേത്രത്തിലെ ഇല്ലംനിറക്കുള്ള നെൽക്കതിരുകൾ വിളയിക്കുന്നതിനായി കൊട്ടിലാക്കൽ പറമ്പിൽ ഒരുക്കിയ കൃഷിസ്ഥലത്ത് വിത്ത് നടുന്ന ചടങ്ങ് തൽസമയം ഇരിങ്ങാലക്കുട ലൈവ് ഡോട്ട് കോമിൽ

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top