സംഗമേശന്‍റെ ആറാട്ട് തിരിച്ചെഴുന്നെള്ളിപ്പ് ഇപ്പോൾ ഇരിങ്ങാലക്കുട ലൈവ് ഡോട്ട് കോമിൽ തത്സമയം : കോലം ചിറക്കൽ കാളിദാസൻ, കൂട്ടാനകൾ കുട്ടംകുളങ്ങര അർജ്ജുനൻ, പാറന്നൂർ നന്ദനൻ- പഞ്ചവാദ്യം തൃക്കൂർ രാജൻ മാരാർ, പാണ്ടി മേളം – കലാമണ്ഡലം ശിവദാസൻ

സംഗമേശന്‍റെ ആറാട്ട് തിരിച്ചെഴുന്നെള്ളിപ്പ് ഇപ്പോൾ ഇരിങ്ങാലക്കുട ലൈവ് ഡോട്ട് കോമിൽ തത്സമയം. കോലം ചിറക്കൽ കാളിദാസൻ, കൂട്ടാനകൾ കുട്ടംകുളങ്ങര അർജ്ജുനൻ, പാറന്നൂർ നന്ദനൻ- പഞ്ചവാദ്യം തൃക്കൂർ രാജൻ മാരാർ, പാണ്ടി മേളം കലാമണ്ഡലം ശിവദാസൻ

Leave a comment

Top