കൂടപ്പുഴ ആറാട്ട് കടവിൽ നിന്നും ശ്രീ കൂടൽമാണിക്യം ക്ഷേത്രത്തിലെ മാറ്റിവെക്കപെട്ട 2020 ലെ തിരുത്സവത്തിന്‍റെ ആറാട്ട് ചടങ്ങുകൾ തത്സമയം സംപ്രേഷണം ഇരിങ്ങാലക്കുട ലൈവ് ഡോട്ട് കോമിൽ

കൂടപ്പുഴ ആറാട്ട് കടവിൽ നിന്നും ശ്രീ കൂടൽമാണിക്യം ക്ഷേത്രത്തിലെ മാറ്റിവെക്കപെട്ട 2020 ലെ തിരുത്സവത്തിന്‍റെ ആറാട്ട് ചടങ്ങുകൾ തത്സമയം സംപ്രേഷണം ഇരിങ്ങാലക്കുട ലൈവ് ഡോട്ട് കോമിൽ.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top