ശ്രീ കൂടൽമാണിക്യം ഉത്സവം (2020) ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും കൂടപ്പുഴ ആറാട്ട് കടവിലേക്കുള്ള എഴുന്നള്ളിപ്പ് ചടങ്ങുകൾ തത്സമയം സംപ്രേഷണം ഇരിങ്ങാലക്കുട ലൈവ് ഡോട്ട് കോമിൽ. തിടമ്പേറ്റുന്നത് കുന്നുമ്മേൽ പരശുരാമൻ , കൂട്ടാനകൾ ഒല്ലൂക്കര ജയറാം , മച്ചാട് കർണ്ണൻ

ശ്രീ കൂടൽമാണിക്യം ഉത്സവം (2020) ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും കൂടപ്പുഴ ആറാട്ട് കടവിലേക്കുള്ള എഴുന്നള്ളിപ്പ് ചടങ്ങുകൾ തത്സമയം സംപ്രേഷണം ഇരിങ്ങാലക്കുട ലൈവ് ഡോട്ട് കോമിൽ. തിടമ്പേറ്റുന്നത് കുന്നുമ്മേൽ പരശുരാമൻ , കൂട്ടാനകൾ ഒല്ലൂക്കര ജയറാം , മച്ചാട് കർണ്ണൻ

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top