പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാര്യാലയങ്ങൾക്ക് ഏപ്രിൽ 5ന് അവധി

പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാര്യാലയങ്ങൾക്ക്
ഏപ്രിൽ 5ന് അവധി

ജില്ലയിലെ പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാര്യാലയങ്ങൾക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സാമഗ്രി വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും ഏപ്രിൽ 5ന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top