ഇരിങ്ങാലക്കുട ശ്രീ കൂടൽമാണിക്യം ഉത്സവം (2020) അഞ്ചാം ദിവസം ശീവേലി എഴുന്നള്ളിപ്പ് ചടങ്ങുകൾ തത്സമയം സംപ്രേഷണം

ഇരിങ്ങാലക്കുട ശ്രീ കൂടൽമാണിക്യം ഉത്സവം (2020) അഞ്ചാം ദിവസം ശീവേലി എഴുന്നള്ളിപ്പ് ചടങ്ങുകൾ തത്സമയം സംപ്രേഷണം ഇരിങ്ങാലക്കുട ലൈവ് ഡോട്ട് കോമിൽ ഏപ്രിൽ 2 രാവിലെ 8 മണി മുതൽ. തിടമ്പേറ്റുന്നത് കൂടൽമാണിക്യം മേഘാർജ്ജുനൻ. ശീവേലി എഴുന്നള്ളിപ്പ് മേളം അന്നമനട ഹരിദാസ്


Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top