ഇരിങ്ങാലക്കുട ശ്രീ കൂടൽമാണിക്യം ഉത്സവം (2020) നാലാം ദിവസം, വിളക്ക് എഴുന്നള്ളിപ്പ് ചടങ്ങുകൾ തത്സമയം

ഇരിങ്ങാലക്കുട ശ്രീ കൂടൽമാണിക്യം ഉത്സവം (2020) നാലാം ദിവസം വിളക്ക് എഴുന്നള്ളിപ്പ് ചടങ്ങുകൾ

തത്സമയം സംപ്രേഷണം ഇരിങ്ങാലക്കുട ലൈവ് ഡോട്ട് കോമിൽ ഏപ്രിൽ 1 രാത്രി 8 മണി മുതൽ

തിടമ്പേറ്റുന്നത് തിരുവമ്പാടി കണ്ണൻ

വിളക്ക് എഴുന്നള്ളിപ്പ് മേളം ഇരിങ്ങാലക്കുട രാജീവ് വാര്യർ

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top