എന്തിന്???? കൊള്ള പലിശ നൽകി ഒട്ടും സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത സ്വകാര്യ ഗോൾഡ് ലോണുകൾ എടുക്കുന്നു

എന്തിന്???? കൊള്ള പലിശ നൽകി ഒട്ടും സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത സ്വകാര്യ ഗോൾഡ് ലോണുകൾ എടുക്കുന്നു

സ്വർണം എന്നത് അമൂല്യമാണ്. അത് വിശ്വസ്തമായ കൈകളിൽ സുരക്ഷിതമായി ഏൽപ്പിക്കൂ……
കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ കൂടുതൽ തുകയുമായി കേരള സർക്കാർ നിങ്ങൾക്കായൊരുക്കുന്നു
KSFE GOLD ലോൺ സ്വർണ്ണത്തിനൊത്ത മൂല്യം ആവശ്യത്തിനൊത്ത വേഗം കൂടുതൽ തുക ചുരുങ്ങിയ പലിശ


മറ്റാരും നൽകാത്ത പ്രത്യേകത
സിംപിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ്


KSFE ഇരിങ്ങാലക്കുട Main Branch
Nakkara complex, Near Private Busstand,
Call/whatsapp 9746826601

Leave a comment
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top