ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ഞായറാഴ്ച 7 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്, ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് 1891

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ഞായറാഴ്ച 7 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്. നിലവിൽ ആശുപത്രിയിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 22 , വീട്ടിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 140. ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് 1891

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ഞായറാഴ്ച 7 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്, നിലവിൽ ആശുപത്രിയിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 22,വീട്ടിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 140 . ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് 1891. ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിൽ 332 പേരും, വിദേശത്തു നിന്നെത്തി ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിലോ ഇൻസ്റ്റിട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിനിലോ കഴിയുന്നവർ 40 പേരുമുണ്ട്. ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ ഇതുവരെ ആകെ 23 കോവിഡ് മരണങ്ങളാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

75 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 24, 33 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 24,44 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 30, 77 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 39,53 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 39,61 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 40, 38 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 40 എന്നിവർക്കാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് 19
സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top