ഇരിങ്ങാലക്കുട നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ വികസന പ്രവർത്തികൾക്കായി 5.62 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ വികസന പ്രവർത്തികൾക്കായി 5.62 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചതായി പ്രൊഫ. കെ. യു. അരുണൻ എം. എൽ. എ അറിയിച്ചു. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ നിന്നും 3 കോടി രൂപയുടെയും നിയോജക മണ്ഡലം ആസ്തി വികസന പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് 2.37 കോടി രൂപയുടെയും, എം. എൽ. എ — പ്രത്യേക വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്ന് 25 ലക്ഷം രൂപയുടെയും ഭരണാനുമതികളാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആളൂർ പി. ഏച്ച്. സി. യുടെ ഒന്നാം നിലയുടെയും രണ്ടാം നിലയുടെയും നിർമ്മാണത്തിനായി 3 കോടി രൂപയാണ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ നിന്ന് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. നിയോജക മണ്ഡലതല ആസ്തി വികസന പദ്ധതിയിൽ നിന്നും നടവരമ്പ് ഗവണ്മെന്റ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനായി 1.32 കോടിയുടെയും, കാട്ടൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ഹോമിയോ ആശുപത്രി കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനായി 25 ലക്ഷം രൂപയുടെയും, ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിലെ കെ. എസ്. ഇ. ബി. നമ്പർ 2 സെക്ഷൻ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനായി 40 ലക്ഷം രൂപയുടെയും, മുരിയാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 91 — ാ നമ്പർ അംഗൻവാടി കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനായി 15 ലക്ഷം രൂപയുടെയും, കാറളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ പുല്ലത്തറ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഒന്നാം നില നിർമ്മാണത്തിനായി 25 ലക്ഷം രൂപയുടെയുമാണ് അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. കല്ലേറ്റുംകര എൻ. ഐ. പി. എം. ആറിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ യാത്രാ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി വാഹനം വാങ്ങിക്കുന്നതിനായി എം. എൽ. എ യുടെ പ്രത്യേക വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും 25 ലക്ഷം രൂപയുടെ അനുമതിയുമാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രസ്തുത പ്രവർത്തികളിൽ ആളൂർ പി. ഏച്ച്. സി യുടെ നിർവഹണം പൊതുമരാമത്ത് കെട്ടിട വിഭാഗം വഴിയും, നടവരമ്പ് ഗവണ്മെന്റ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണം കൈറ്റ് പ്രൊജക്റ്റ്‌ മാനേജർ വഴിയും കാട്ടൂർ ഹോമിയോ ആശുപത്രി, കെ. എസ്. ഇ. ബി. നമ്പർ 2 സെക്ഷൻ കെട്ടിടം, പുല്ലൂർ 91– ാം നമ്പർ അംഗൻവാടി കെട്ടിടം, പുല്ലത്തറ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം ഒന്നാം നില നിർമ്മാണം എന്നിവയുടെ നിർവ്വഹണം എൽ. എസ്. ജി. ഡി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ വഴിയും, കല്ലേറ്റുംകര എൻ. ഐ. പി. എം. ആറിലെ വാഹനം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ വഴിയുമായിരിക്കുമെന്നും ഈ പ്രവർത്തികൾ എത്രയും വേഗം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും എം. എൽ. എ പറഞ്ഞു.


Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top