ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ബുധനാഴ്ച 6 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്, ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് 1874

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ബുധനാഴ്ച 6 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്. നിലവിൽ ആശുപത്രിയിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 29 , വീട്ടിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 139. ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് 1874

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ബുധനാഴ്ച 6 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്, നിലവിൽ ആശുപത്രിയിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 29,വീട്ടിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 139 . ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് 1874. ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിൽ 394 പേരും, വിദേശത്തു നിന്നെത്തി ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിലോ ഇൻസ്റ്റിട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിനിലോ കഴിയുന്നവർ 49 പേരുമുണ്ട്. ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ ഇതുവരെ ആകെ 23 കോവിഡ് മരണങ്ങളാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

35 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 11, 81 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 15, 24 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 16, 64 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 31, 1 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി-വാർഡ് – 31,62 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 35 എന്നിവർക്കാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top