ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ചൊവ്വാഴ്ച 15 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്, ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് 1839

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ചൊവ്വാഴ്ച 15 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്. നിലവിൽ ആശുപത്രിയിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 24 , വീട്ടിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 179. ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് 1839

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ചൊവ്വാഴ്ച15 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്, നിലവിൽ ആശുപത്രിയിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 24,വീട്ടിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 179 . ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് 1839 . ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിൽ 398 പേരും, വിദേശത്തു നിന്നെത്തി ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിലോ ഇൻസ്റ്റിട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിനിലോ കഴിയുന്നവർ 49 പേരുമുണ്ട്. ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ ഇതുവരെ ആകെ 23 കോവിഡ് മരണങ്ങളാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

84 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 3, 59 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 3,54 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ -വാർഡ്- 3, 49 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ -വാർഡ്- 3, 32 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ -വാർഡ്- 19, 45 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ -വാർഡ്- 25, 11 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി -വാർഡ്- 26 , 75 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ -വാർഡ്- 31, 68 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ -വാർഡ്- 32, 75 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ -വാർഡ്- 38, 31 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ -വാർഡ്- 38, 35 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ -വാർഡ്- 40, 30 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ -വാർഡ്- 40, 8 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി -വാർഡ്- 40, 40 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ -വാർഡ്- 40 എന്നിവർക്കാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top