ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് വ്യാഴാഴ്ച 14 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്, ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് 1790

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് വ്യാഴാഴ്ച 14 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്. നിലവിൽ ആശുപത്രിയിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 22 , വീട്ടിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 173. ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് 1790

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് വ്യാഴാഴ്ച 14 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്, നിലവിൽ ആശുപത്രിയിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 22,വീട്ടിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 173. ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് 1790 . ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിൽ 403 പേരും, വിദേശത്തു നിന്നെത്തി ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിലോ ഇൻസ്റ്റിട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിനിലോ കഴിയുന്നവർ 48 പേരുമുണ്ട്. ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ ഇതുവരെ ആകെ 22 കോവിഡ് മരണങ്ങളാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

76 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 3, 37 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 3, 53 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ – വാർഡ്-13,39 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 18,26 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 20,52 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 22, 17 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി-വാർഡ് – 22, 83 വയസ്സുള്ള സ്തീ-വാർഡ് – 33, 24 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 33, 20 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി-വാർഡ് 33, 21 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 34,53 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ – വാർഡ്-37, 68 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ – വാർഡ്-39, 39 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ – വാർഡ്-39 എന്നിവർക്കാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top