ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് വീണ്ടും കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകളിൽ വർദ്ധന, ബുധനാഴ്ച 24 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്, ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് 1776

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് വീണ്ടും കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകളിൽ വർദ്ധന, ബുധനാഴ്ച 24 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്. നിലവിൽ ആശുപത്രിയിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 25 , വീട്ടിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 170. ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് 1776

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ബുധനാഴ്ച 24 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്, നിലവിൽ ആശുപത്രിയിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 25,വീട്ടിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 170. ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് 1776 . ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിൽ 402 പേരും, വിദേശത്തു നിന്നെത്തി ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിലോ ഇൻസ്റ്റിട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിനിലോ കഴിയുന്നവർ 49 പേരുമുണ്ട്. ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ ഇതുവരെ ആകെ 22 കോവിഡ് മരണങ്ങളാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

56 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 7, 46 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 9, 58 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ – വാർഡ്-10, 49 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 11, 19 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 11, 16 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി-വാർഡ് – 16, 18 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി-വാർഡ് – 22, 57 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 23 , 34 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 29, 19 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി-വാർഡ് 29 ,62 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 31, 71 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ – വാർഡ്-33, 37 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ – വാർഡ്-33, 12 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ്-33, 9 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി – വാർഡ്-33, 1 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി-വാർഡ് – 35, 69 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 39, 52 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ – വാർഡ്-39, 4 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി-വാർഡ് – 39, 35 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 39, 36 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 39, 27 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 39, 12 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി-വാർഡ് 39, 6 മാസംപ്രായം ആൺകുട്ടി-വാർഡ്39 എന്നിവർക്കാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top