ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ചൊവ്വാഴ്ച 15 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്, ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് 1752

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ചൊവ്വാഴ്ച 15 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്. നിലവിൽ ആശുപത്രിയിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 21 , വീട്ടിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 167. ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് 1752

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ചൊവ്വാഴ്ച 15 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്, നിലവിൽ ആശുപത്രിയിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 21,വീട്ടിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 167. ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് 1752 . ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിൽ 403 പേരും, വിദേശത്തു നിന്നെത്തി ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിലോ ഇൻസ്റ്റിട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിനിലോ കഴിയുന്നവർ 52 പേരുമുണ്ട്. ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ ഇതുവരെ ആകെ 22 കോവിഡ് മരണങ്ങളാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

33 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 5, 39 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 7,23 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 7, 2 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി-വാർഡ് – 7, 51 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 10,60 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 15, 48 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 17,51 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 21,60 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 31, 57 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 31, 24 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 31, 18 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടിവാർഡ്-31,56 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 35, 23 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 35,13 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി-വാർഡ് 41 എന്നിവർക്കാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top