ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് തിങ്കളാഴ്ച 12 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്, ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് 1673

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് തിങ്കളാഴ്ച 12 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്. നിലവിൽ ആശുപത്രിയിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 26, വീട്ടിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 156. ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് 1673

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് തിങ്കളാഴ്ച 12 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്, നിലവിൽ ആശുപത്രിയിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 26, വീട്ടിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 156. ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് 1673 . ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിൽ 390 പേരും, വിദേശത്തു നിന്നെത്തി ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിലോ ഇൻസ്റ്റിട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിനിലോ കഴിയുന്നവർ 54 പേരുമുണ്ട്. ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ ഇതുവരെ ആകെ 21 കോവിഡ് മരണങ്ങളാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

73 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 7, 26 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 7, 66 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 10,58 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 10, 69 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 11, 27 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 11,55 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ -വാർഡ്- 13, 53 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 21, 51 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 25, 61 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 33, 37 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 38, 37 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് 38 എന്നിവർക്കാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top