ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ചൊവ്വാഴ്ച 13 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്, ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് 1590

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ചൊവ്വാഴ്ച 13 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്. നിലവിൽ ആശുപത്രിയിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 24, വീട്ടിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 125. ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് 1590

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ചൊവ്വാഴ്ച 13 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്, നിലവിൽ ആശുപത്രിയിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 24, വീട്ടിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 125. ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് 1590 . ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിൽ 372 പേരും, വിദേശത്തു നിന്നെത്തി ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിലോ ഇൻസ്റ്റിട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിനിലോ കഴിയുന്നവർ 59 പേരുമുണ്ട്. ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ ഇതുവരെ ആകെ 21 കോവിഡ് മരണങ്ങളാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

68 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 2, 40 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 2, 49 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 6,6 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 6, 34 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 10,76 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 11,24 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 11,58 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 14**9. 29 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 28, 35 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 30, 33 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 30, 55 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 40, 60 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 41എന്നിവർക്കാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top