ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ശനിയാഴ്ച 11കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്, ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് 1565

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ശനിയാഴ്ച 11 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്. നിലവിൽ ആശുപത്രിയിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 25, വീട്ടിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 124. ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് 1565

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ശനിയാഴ്ച 11 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്, നിലവിൽ ആശുപത്രിയിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 25, വീട്ടിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 124. ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് 1565 . ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിൽ 357 പേരും, വിദേശത്തു നിന്നെത്തി ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിലോ ഇൻസ്റ്റിട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിനിലോ കഴിയുന്നവർ 56 പേരുമുണ്ട്. ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ ഇതുവരെ ആകെ 20 കോവിഡ് മരണങ്ങളാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

54 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 1, 44 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 9, 39 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 10, 60 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 12, 62 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 17, 41 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 19,56 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ -വാർഡ് – 25, 50 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 25, 68 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 31, 48 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 37, 52 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 39 എന്നിവർക്കാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top