ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് വ്യാഴാഴ്ച 14 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്, ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് 1419

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് വ്യാഴാഴ്ച 14 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്. നിലവിൽ ആശുപത്രിയിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 20, വീട്ടിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 92. ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് 1419

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് വ്യാഴാഴ്ച 14 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്, നിലവിൽ ആശുപത്രിയിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 20, വീട്ടിലുള്ള പോസിറ്റീവ്92. ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് 1419 . ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിൽ403 പേരും, വിദേശത്തു നിന്നെത്തി ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിലോ ഇൻസ്റ്റിട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിനിലോ കഴിയുന്നവർ 65 പേരുമുണ്ട്. ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ ഇതുവരെ ആകെ 20 കോവിഡ് മരണങ്ങളാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

53 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 12, 46 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 12, 32 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 12,5 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി-വാർഡ് – 13, 51 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 20, 61 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 24,55 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 24, 58വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 25, 51 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 26, 46 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 26,8 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി-വാർഡ് – 26, 29 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 27, 18 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി-വാർഡ് 32, 39 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 41 എന്നിവർക്കാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top