സ്വകാര്യ ലാബുകളിലെ കോവിഡ് പരിശോധന: പുതുക്കിയ നിരക്കുകൾ

സ്വകാര്യ ലാബുകളിലെ കോവിഡ് പരിശോധന: പുതുക്കിയ നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിൽ

ഒക്‌ടോബർ 21ലെ G.O(Rt)No.1935/2020/H&FWD നമ്പർ സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം സ്വകാര്യ ലാബുകളിലെ കോവിഡ് – 19 പരിശോധനയുടെ പുതുക്കിയ നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിൽ. ആർ.ടി.പി.സി.ആർ (ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം) 2100 രൂപ, ട്രൂനാറ്റ് ടെസ്റ്റ് 2100 രൂപ, ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റ് 625 രൂപ, ജീൻ എക്‌സ്‌പെർട്ട് 2500 രൂപ. മേൽ നിരക്കുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ തുക ഏതെങ്കിലും ലാബുകൾ ഈടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറെ (ആരോഗ്യം), ചുവടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഇ-മെയിൽ വിലാസത്തിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. ഇ -മെയിൽ വിലാസം : dmohtsr@gmail.com

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top