കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കത്തവരെകുറിച്ച് അറിയിക്കാനുള്ള നമ്പറുകളിൽ മാറ്റം

കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കത്തവരെകുറിച്ച് നേരിട്ട് അറിയിക്കാനുള്ള ജില്ലയിലെ താലൂക് ഓഫീസുകളുടെ നമ്പറുകളിൽ മാറ്റം

കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കത്തവരെകുറിച്ച് നേരിട്ട് അറിയിക്കാനുള്ള ജില്ലയിലെ താലൂക് ഓഫീസുകളുടെ നമ്പറുകളിൽ മാറ്റം. മുകുന്ദപുരം- 9400063431 തൃശൂർ- 9400063432 ചാലക്കുടി – 9400063433 ഇവയാണ് പുതുക്കിയ നമ്പറുകൾ. മറ്റ് നമ്പരുകൾക്ക് മാറ്റമില്ല

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top