നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ചൊവാഴ്ച 14 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പരിധിയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച 14 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. പോസിറ്റീവായി നിലവിൽ 42 പേർ ആശുപത്രിയിലും 148 പേർ വീട്ടിലും ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നുണ്ട്. 706 പേർക്കാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പരിധിയിൽ ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിൽ 317 പേരാണ് കഴിയുന്നത്

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പരിധിയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച 14 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. പോസിറ്റീവായി നിലവിൽ 42 പേർ ആശുപത്രിയിലും 148 പേർ വീട്ടിലും ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നുണ്ട്. 706 പേർക്കാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പരിധിയിൽ ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിൽ 317 പേരാണ് കഴിയുന്നത്. 50 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ- വാർഡ് – 3, 56 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ- വാർഡ് – 5, 51 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ- വാർഡ് – 5, 2 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി- വാർഡ് – 5, 27 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ- വാർഡ് – 5, 14 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി- വാർഡ് – 5, 39 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ- വാർഡ് – 12, 56 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ- വാർഡ് – 21, 51 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ- വാർഡ് – 21, 23 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ- വാർഡ് – 21, 67 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ- വാർഡ് – 25, 25 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ- വാർഡ് – 25, 48 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ- വാർഡ് – 26, 80 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ- വാർഡ് – 36.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top