ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ഞായറാഴ്ച 22 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്, 32 പേർ നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ, 139 പേർ വീട്ടിലും

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ഞായറാഴ്ച 22 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്, 38 പേർ നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ, 139 പേർ വീട്ടിലും

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പ്രദേശത്ത് ഞായറാഴ്ച 22 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്. കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി നിലവിൽ 38 പേർ ആശുപത്രിയിലും 139 പേർ വീട്ടിലും ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നുണ്ട്. 679 പേർക്കാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പരിധിയിൽ ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിൽ 332 പേരാണ് കഴിയുന്നത്.

40 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ- വാർഡ് – 7, 31 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ- വാർഡ് – 7, 3 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി- വാർഡ് – 7, 50 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ- വാർഡ് – 8, 33 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ- വാർഡ് – 9, 1 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി- വാർഡ് – 9, 68 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ- വാർഡ് – 9, 64 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ- വാർഡ് – 9, 22 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ- വാർഡ് – 10, 42 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ- വാർഡ് – 11, 16 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി- വാർഡ് – 11, 68 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ- വാർഡ് – 18, 10 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി- വാർഡ് – 22, 78 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ- വാർഡ് – 24, 37 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ- വാർഡ് – 27, 64 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ- വാർഡ് – 31, 51 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ- വാർഡ് – 32, 11 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി- വാർഡ് – 33, 70 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ- വാർഡ് – 33, 33 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ- വാർഡ് – 38, 31 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ- വാർഡ് – 41, 1 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി- വാർഡ് – 41 എന്നിവർക്കാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top