ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ബുധനാഴ്ച 24 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്, 27 പേർ നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ, 162 പേർ വീടുകളിലും

തീവ്ര കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ബുധനാഴ്ച 24 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്, 27 പേർ നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ, 162 പേർ വീടുകളിലും

ഇരിങ്ങാലക്കുട : തീവ്ര കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ ബുധനാഴ്ച 24 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി നിലവിൽ 27 പേർ ആശുപത്രിയിലും 162 പേർ വീട്ടിലും ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നുണ്ട്. 730 പേർക്കാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പരിധിയിൽ ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിൽ 315 പേരാണ് കഴിയുന്നത്. വിദേശത്തു നിന്നെത്തി ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിലോ ഇൻസ്റ്റിട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിനിലോ കഴിയുന്നവർ 55 പേർ.

39 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ- വാർഡ് – 1, 28 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ- വാർഡ് – 5, 43 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ- വാർഡ് – 8, 39 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ- വാർഡ് – 10, 35 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ- വാർഡ് – 10, 36 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ- വാർഡ് – 11, 70 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ- വാർഡ് – 19, 64 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ- വാർഡ് – 19, 31 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ- വാർഡ് – 22, 65 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ- വാർഡ് – 22, 70 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ- വാർഡ് – 22, 57 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ- വാർഡ് – 22, 63 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ- വാർഡ് – 22, 55 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ- വാർഡ് – 22, 75 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ- വാർഡ് – 22, 55 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ- വാർഡ് – 22, 67 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ- വാർഡ് – 22, 58 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ- വാർഡ് – 22, 5 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ- വാർഡ് – 22, 54 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ- വാർഡ് – 22, 62 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ- വാർഡ് – 22, 80 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ- വാർഡ് – 22, 24 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ- വാർഡ് – 30, 43 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ- വാർഡ് – 32

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top