ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ ബുധനാഴ്ച പുതിയ കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ ഇല്ല, ,4 പേർ നിലവിൽ ചികിത്സയിൽ, 120 പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ ബുധനാഴ്ച പുതിയ കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ ഇല്ല, ,4 പേർ നിലവിൽ ചികിത്സയിൽ, 120 പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ ബുധനാഴ്ച പുതിയ കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ ഇല്ല, നഗരസഭ പരിധിയിൽ ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിൽ 120 പേരുണ്ട്. കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി നിലവിൽ 4 പേർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നുണ്ട്.184 പേർക്കാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പരിധിയിൽ ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹോം ക്വാറന്റൈയിൻ 114 പേരാണ് കഴിയുന്നത്. ഇൻസ്റ്റ്യൂട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിനിൽ 6 പേരും.

Leave a comment

Top