ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക് ഡൗൺ നിലനിൽക്കുന്ന ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ, മുരിയാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എന്നിവിടങ്ങളിലെ 23 ഡിവിഷൻ/വാർഡുകൾ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണായി മാറും. ഈ തദ്ദേസസ്ഥാപനങ്ങളിലെ അവശേഷിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക് ഡൗൺ തുടരും

ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക് ഡൗൺ നിലനിൽക്കുന്ന ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ, മുരിയാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എന്നിവിടങ്ങളിലെ 23 ഡിവിഷൻ/വാർഡുകൾ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണായി മാറും. ഈ തദ്ദേസസ്ഥാപനങ്ങളിലെ അവശേഷിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക് ഡൗൺ തുടരും. കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന വാർഡുകളിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയന്ത്രണങ്ങളായിരിക്കും ബാധകം.

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിലെ വാർഡ് 1 മൂർക്കനാട്, വാർഡ് 2 ബംഗ്ലാവ്, വാർഡ് 3 പുത്തൻതോട്, വാർഡ് 4 കരുവന്നൂർ സൗത്ത്, വാർഡ് 5 പീച്ചമ്പിള്ളിക്കോണം, വാർഡ് 6 ഹോളി ക്രോസ്സ് ചർച്ച്, വാർഡ് 7 മാപ്രാണം, വാർഡ് 8 മാടായിക്കോണം സ്കൂൾ, വാർഡ് 9 നമ്പ്യാങ്കാവ് ക്ഷേത്രം, വാർഡ് 10 കുഴിക്കാട്ടുകോണം, വാർഡ് 33 പൊറത്തിശ്ശേരി പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്, വാർഡ് 34 പൊറത്തിശ്ശേരി, വാർഡ് 37 ബ്ലോക്ക് ഓഫീസ്, വാർഡ് 38 തളിയക്കോണം, വാർഡ് 39 കല്ലട, വാർഡ് 40 തളിയക്കോണം നോർത്ത്, വാർഡ് 41 പുറത്താട് ഡിവിഷനുകളുമാണ് ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക് ഡൗൺ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ നിന്ന് കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോൺ നിയന്ത്രണങ്ങളിലേക്ക് മാറുക. മുരിയാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 1 വില്ലേരിക്കര, വാർഡ് 2 പാലക്കുഴി, വാർഡ് 4 പാറേക്കാട്ടുക്കര, വാർഡ് 5 കുന്നത്തറ, വാർഡ് 7 മുരിയാട് സെന്റർ, വാർഡ് 17 ആനന്ദപുരം സെന്റർ വാർഡുകളും കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണായി മാറ്റി കളക്ടർ ഉത്തരവിട്ടു.

കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണിൽ മാറ്റം

പുതിയ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകൾ: കുഴൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 6, കണ്ടാണശ്ശേരി വാർഡ് 1, പഴയന്നൂർ വാർഡ് 8, 16, കൊടകര വാർഡ് 15, പടിയൂർ വാർഡ് 1, 7, 8, തൃക്കൂർ വാർഡ് 15.

കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: കുഴൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 1, 3, 13, വേളൂക്കര വാർഡ് 2, വെങ്കിടങ്ങ് വാർഡ് 10, 11, മതിലകം വാർഡ് 1, പോർക്കുളം വാർഡ് 6, 7, പറപ്പൂക്കര വാർഡ് 9, എറിയാട് വാർഡ് 8, കാട്ടാകാമ്പാൽ വാർഡ് 8.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top