കാറളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 4 ചെമ്മണ്ട ഉൾപ്പടെ ആറ് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ എട്ട് വാർഡുകൾ ബുധനാഴ്ച കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണിൽ, വെള്ളാങ്കല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 18 ,19 , വേളൂക്കര വാർഡ് 14 എന്നിവ ഒഴിവായി

കാറളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 4 ചെമ്മണ്ട ഉൾപ്പടെ ആറ് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ എട്ട് വാർഡുകൾ ബുധനാഴ്ച കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണിൽ . വെള്ളാങ്കല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 18 ചിരട്ടകുന്ന്, 19 പൈങ്ങോട്, വേളൂക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 14 പൂംത്തൊപ്പ് ഉൾപ്പടെ 12 തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ 15 വാർഡുകൾ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി

കാറളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 4 ചെമ്മണ്ട ഉൾപ്പടെ ആറ് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ എട്ട് വാർഡുകൾ ബുധനാഴ്ച കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ജില്ലാ ഭരണകൂടം. രോഗ പകർച്ചാഭീഷണി കുറഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് വെള്ളാങ്കല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 18 ചിരട്ടകുന്ന്, 19 പൈങ്ങോട്, വേളൂക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 14 പൂംത്തൊപ്പ് ഉൾപ്പടെ 12 തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ 15 വാർഡുകൾ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി

ആറ് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ എട്ട് ഡിവിഷനുകൾ/ വാർഡുകളെ കൂടി കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ ഡിവിഷൻ 44, വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭ ഡിവിഷൻ 38, 39, 40, കാറളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 4, കാട്ടകാമ്പാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 11, പഴയന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 9, മുളങ്കുന്നത്തുകാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 11 എന്നിവയാണ് പുതിയ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകൾ.

12 തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ 15 ഡിവിഷൻ /വാർഡുകൾ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി. വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭ ഡിവിഷൻ 21, അളഗപ്പനഗർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 13, കടവല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 12, താന്ന്യം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 11, പോർക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 9, കൈപ്പമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 16, 18, കാട്ടകാമ്പാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 14, ചാഴൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 3, വരന്തരപ്പിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 4, 13, കുഴൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 5, എന്നിവയാണ് കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയത്.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top