നഗരസഭ പരിധിയിൽ ചൊവാഴ്ച ക്വാറന്റൈയിനിൽ തുടരുന്നവർ 329 പേർ, ഇന്ന് പുതിയതായി 19 പേർ

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പരിധിയിൽ ചൊവാഴ്ച ക്വാറന്റൈയിനിൽ തുടരുന്നവർ 329 പേർ. ഇന്ന് പുതിയതായി 19 പേർ എത്തി. 19 പേരുടെ ക്വാറന്റൈയിൻ കാലാവധി അവസാനിച്ചു.

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പരിധിയിൽ ചൊവാഴ്ച ക്വാറന്റൈയിനിൽ തുടരുന്നവർ 329 പേർ. ഇന്ന് പുതിയതായി 19 പേർ എത്തി. 19 പേരുടെ ക്വാറന്റൈയിൻ കാലാവധി അവസാനിച്ചു. ക്വാറന്റൈയിൻ വീടുകൾ 174 എണ്ണം. വിദേശത്തു നിന്നെത്തി ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിലോ ഇൻസ്റ്റ്യൂട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിനിലോ കഴിയുന്നവർ 178 പേർ. 126 പുരുഷന്മാരും 52 സ്ത്രീകൾ. ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിൽ 293 പേർ. പുരുഷന്മാർ 215, സ്ത്രീകൾ 78. ഇൻസ്റ്റ്യൂട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈനിൽ 36 പേർ, പുരുഷന്മാർ 29, സ്ത്രീകൾ 7.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top