നഗരസഭ പരിധിയിൽ വിദേശത്തു നിന്നെത്തി ക്വാറന്റൈയിനിൽ കഴിയുന്നവർ 62 പേർ

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പരിധിയിൽ വിദേശത്തു നിന്നെത്തി ക്വാറന്റൈയിനിൽ കഴിയുന്നവർ 44 പുരുഷന്മാരും 19 സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പടെ 62 പേർ. ചൊവാഴ്ച ക്വാറന്റൈയിനിൽ 285 പേർ തുടരുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് പുതിയതായി 15 പേർ എത്തി. 16 പേരുടെ ക്വാറന്റൈയിൻ കാലാവധി അവസാനിച്ചു. ക്വാറന്റൈയിൻ വീടുകൾ 149 എണ്ണം. ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിൽ 255 പേർ. പുരുഷന്മാർ 171, സ്ത്രീകൾ 84. ഇൻസ്റ്റ്യൂട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈനിൽ 30 പേർ, പുരുഷന്മാർ 15, സ്ത്രീകൾ 15.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top