നഗരസഭ പരിധിയിൽ തിങ്കളാഴ്ച 30 പേരുടെ ക്വാറന്റൈയിൻ കാലാവധി അവസാനിച്ചു, പുതിയതായി 19 പേർ

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പരിധിയിൽ തിങ്കളാഴ്ച ക്വാറന്റൈയിനിൽ 286 പേർ തുടരുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് പുതിയതായി 19 പേർ എത്തി. 30 പേരുടെ ക്വാറന്റൈയിൻ കാലാവധി അവസാനിച്ചു. ഇതിൽ വിദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന് ക്വാറന്റൈയിനിൽ കഴിയുന്നവർ 63 പേർ. പുരുഷന്മാർ 44, സ്ത്രീകൾ 19. ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിൽ 258 പേർ. പുരുഷന്മാർ 171, സ്ത്രീകൾ 87. ഇൻസ്റ്റ്യൂട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈനിൽ 28 പേർ, പുരുഷന്മാർ 15, സ്ത്രീകൾ 13. ക്വാറന്റൈയിൻ വീടുകൾ 155 എണ്ണം.

Leave a comment

Top