തൃശൂർ ജില്ലയിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുളളത് 875 പേർ

തൃശൂർ ജില്ലയിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുളളത് 875 പേർ

തൃശൂർ ജില്ലയിൽ രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചവരെല്ലാം തന്നെ രോഗവിമുക്തരായ സാഹചര്യത്തിലും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജാഗ്രതയോടെ തുടരുന്നു. വീടുകളിൽ 870 പേരും ആശുപത്രികളിൽ 5 പേരും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 875 പേരാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുളളത്. . ബുധനാഴ്ച ആശുപത്രിയിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന 3 പേരെ വിടുതൽ ചെയ്തു. 15 സാമ്പിളുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചു. ഇതു വരെ 965 സാമ്പിളുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചു. അതിൽ 950 സാമ്പിളുകളുടെ ഫലം വന്നിട്ടുണ്ട്. 15 എണ്ണത്തിന്റെ ഫലം ലഭിക്കാനുണ്ട്.

Leave a comment

Top