തൃശൂർ ജില്ലയിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഉള്ളവർ ഗണ്യമായി കുറയുന്നു,വ്യാഴാഴ്ച 6944 പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ

തൃശൂർ ജില്ലയിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഉള്ളവർ ഗണ്യമായി കുറയുന്നു, വ്യാഴാഴ്ച 6944 പേർ മാത്രം നിരീക്ഷണത്തിൽ


തൃശൂർ ജില്ലയിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഉള്ളവർ ഗണ്യമായി കുറയുന്നു. വീടുകളിൽ 6933 പേരും ആശുപത്രികളിൽ 11 പേരും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 6944 പേരാണ് വ്യാഴാഴ്ച നിരീക്ഷണത്തിലുളളത്. ബുധനാഴ്ച 8148 പേർ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. വ്യാഴാഴ്ച ഇതിൽ 10204 പേരുടെ കുറവുണ്ട് എന്നുള്ളത് ആശ്വാസ വാർത്തയാണ്. വ്യാഴാഴ്ച 4 പേരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ആശുപത്രിയിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന രണ്ടു പേരെ വിടുതൽ ചെയ്തു. വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുളള 1211 പേരെ വ്യാഴാഴ്ച വിടുതൽ ചെയ്തു. വ്യാഴാഴ്ച 8 സാമ്പിളുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചു. ഇതു വരെ 927 സാമ്പിളുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചു. അതിൽ 919 സാമ്പിളുകളുടെ ഫലം വന്നിട്ടുണ്ട്. 8 എണ്ണത്തിന്റെ ഫലം ലഭിക്കാനുണ്ട്.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top