മൃഗാശുപത്രി വഴി മുട്ടക്കോഴി വിതരണം

കൊറ്റനെല്ലൂർ : വേളൂക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മൃഗാശുപത്രി മുഖേന രണ്ട് മാസത്തോളം പ്രായമായ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ള നല്ലയിനം ഗ്രാമശ്രീ മുട്ടക്കോഴികളെ വിതരണം ചെയ്യുന്നു. കൊറ്റനെല്ലൂരിലുള്ള മൃഗാശുപത്രിയിൽ വച്ച് 20 തിങ്കളാഴ്ച്ച രാവിലെ 9 മണി മുതൽ കോഴി ഒന്നിന് 110 രൂപ നിരക്കിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നു ആവശ്യമുള്ളവർ മൃഗാശുപത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെടുക. ഫോൺ നമ്പർ 8129245411

Leave a comment

Top