ശക്തമായ കാറ്റും മഴയും- കൊടുങ്ങല്ലൂർ, ചാവക്കാട് താലൂക്കുകളിലെ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ ഉൾപ്പടെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വെള്ളിയാഴ്ചയും അവധി


മഹ ചുഴലിക്കാറ്റിനെ തുടർന്ന് ശക്തമായ കാറ്റും മഴയും പ്രവചിക്കപ്പെടുകയും ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ, ചാവക്കാട് താലൂക്കുകളിലെ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ, അംഗനവാടികൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വെള്ളിയാഴ്ചയും (01.11.2019) അവധിയായിരിക്കും എന്ന് തൃശൂർ ജില്ലാ കളക്ടർ അറിയിക്കുന്നു,സർവ്വകലാശാലാ പരീക്ഷകൾക്ക് മാറ്റമുണ്ടാവില്ല.

Leave a comment

Top