തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ അങ്കനവാടികൾ, പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ, സ്കൂളുകൾ (സി.ബി.എസ്.ഇ / ഐ.സി.എസ്.ഇ) എന്നിവയുൾപ്പെടെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ചൊവാഴ്ച അവധി


തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ അങ്കനവാടികൾ, പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ, സ്കൂളുകൾ (സി.ബി.എസ്.ഇ / ഐ.സി.എസ്.ഇ) എന്നിവയുൾപ്പെടെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നാളെ അവധി ജില്ലാ കളക്ടർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. റെഡ് അലർട്ടിൽ അതിതീവമായ മഴ പ്രവചിക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്

Leave a comment

Top