ഓണകാലത്ത് വിപണികളിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് അളവിലും തൂക്കത്തിലും പരാതിയുണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കണം


ഇരിങ്ങാലക്കുട :
ഓണകാലത്ത് വിപണികളിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്ന സാധനങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കൃത്യമായ അളവിലും തൂക്കത്തിലും എണ്ണത്തിലും ലഭിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും ഉപഭോക്തൃ ചൂഷണം തടയുന്നതിനുമായി സെപ്റ്റംബർ 4 മുതൽ 10 വരെ തൃശൂർ ലീഗൽ മെട്രോളജി വകുപ്പ് രണ്ട് പരിശോധന സക്വാഡുകൾ മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തും. അളവിലും തൂക്കത്തിലും കുറച്ച് വിൽപന നടത്തുക, നിയമാനുസൃത രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ ഇല്ലാത്ത പായ്ക്കറ്റുകൾ വിൽപനയ്ക്കായി പ്രദർശിപ്പിക്കുക, പായ്ക്കറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വില ഈടാക്കുക, കൃത്യത ഇല്ലാത്ത അളവ്-തൂക്ക ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക തുടങ്ങിയ കുറ്റകൃതൃങ്ങൾക്കെതിരെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പരാതി അസിസ്റ്റന്റ് കൺട്രോളർ ലീഗൽ മെട്രോളജി കാര്യാലയത്തിൽ അറിയിക്കാം. കൺട്രോൾ റൂമിൽ 04872363612 , 2363615 എന്ന ഫോൺ നമ്പർ മുഖേനയും പരാതി അറിയിക്കാം.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top