ജലരക്ഷയ്ക്കായി സ്‌കൂളുകളിൽ ‘ബ്ലൂ ആർമി’ ജല ക്ലബ്ബുകൾ പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു


ഇരിങ്ങാലക്കുട :
വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ഏകോപനത്തിലൂടെ ജലസംരക്ഷണം സാദ്ധ്യമാക്കുന്നതിന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന സംയോജിത പ്രോജക്റ്റായ ‘ജലരക്ഷ-ജീവരക്ഷ’യുടെ നടത്തിപ്പിൽ ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തിന്റെയും പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്താനായി സ്‌കൂളുകളിൽ ബ്ലൂ ആർമി’ എന്ന ജല ക്ലബ്ബുകൾ പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു. ശുദ്ധജലത്തിന്‍റെ പ്രാധാന്യം ഉൾകൊണ്ട് ജലസംരക്ഷണത്തിനും ജലവിനിയോഗത്തിനും അർഹിക്കുന്ന പരിഗണന നൽകി ജലസാക്ഷരത വിദ്യാർത്ഥികളിൽ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള ചിട്ടയായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ‘ബ്ലൂ ആർമി’ യിലൂടെ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം 2018-19 ലാണ് ‘ബ്ലൂ ആർമി’ 80% വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും രൂപീകൃതമായിട്ടുണ്ട്. പ്രളയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒട്ടേറെ പരിപാടികൾ ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി ‘ബ്ലൂ ആർമി’ അംഗങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ‘ബ്ലൂ ആർമി’ കലണ്ടർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ പഞ്ചായത്ത്/മുനിസിപ്പാലിറ്റി/കോർപ്പറേഷൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നുള്ള ഗവ. സ്‌കൂൾ/ കോളേജുകൾ മുഖേന ഈ കലണ്ടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനായി ആദ്യം പേര് നൽകുന്ന 50 വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിന് പതിനായിരം രൂപ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതവും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിഹിതവും കൈമാറേണ്ടതാണ്. കൃഷി ഭവൻ മുഖേന സൗജന്യമായി ലഭിക്കുന്ന പച്ചക്കറി തൈകളും വിത്തുകളും, ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ബോർഡിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഔഷധചെടികളും ലഭ്യമാക്കി നൽകി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കണം. വിവിധ മണ്ണുജല സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളും ‘ബ്ലൂ ആർമി’ മുഖേന നടപ്പിലാക്കണം. ഇതിനായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 625000 രൂപ വിഹിതം വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബ്ലൂ ആർമി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്ത് dscothrissur@gmail.com എന്ന ഇ-മെയിൽ വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരേണ്ടതാണ്. ഏറ്റവും നന്നായി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കുന്ന പഞ്ചായത്തിനും, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും പ്രത്യേക പ്രശംസ അംഗീകാരങ്ങൾ ഈ വർഷം മുതൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

Leave a comment

Top