മുരിയാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ തൊഴിൽ രഹിത വേതന വിതരണം 20, 21, 22 തിയ്യതികളിൽ

മുരിയാട് : മുരിയാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മാർച്ച് 20, 21, 22 തിയ്യതികളിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ 11 മണി മുതൽ 3 മണി വരെ തൊഴിൽ രഹിത വേതനം വിതരണം ചെയ്യുന്നു. തൊഴിൽ രഹിത വേതനത്തിന് അർഹരായവർ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് രജിസ്‌ട്രേഷൻ കാർഡ്, തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ്, മറ്റു അനുബന്ധരേഖകളും സഹിതം നേരിൽ ഹാജരായി വേതനം കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണെന്നു മുരിയാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു.

Leave a comment

  • 7
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top