സ്വയം തൊഴിൽ സംരംഭകർക്കായി നഗരസഭയിൽ സംരംഭകത്വ വികസന പരിശീലനം

ഇരിങ്ങാലക്കുട : നാഷണൽ അർബൻ ലൈവിലിഹുഡ് മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിലെ സ്വയം തൊഴിൽ സംരംഭകർക്കായി ഫെബ്രുവരി 3 മുതൽ 7 വരെ നഗരസഭ മിനി ടൗൺഹാളിൽ സംരംഭകത്വ വികസന പരിശീലനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. രാവിലെ 10 മുതൽ വൈകിട്ട് 4:30 വരെയാണ് പരിശീലനം. പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് പലിശ സബ്സിഡിയോടു കൂടി ബാങ്ക് ലോൺ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് അവസരമുണ്ട്. നഗരസഭ പരിധിയിൽ താമസക്കാരായ, റേഷൻ കാർഡ് പ്രകാരം വാർഷിക വരുമാനം ഒരു

Top