അഞ്ച് രൂപയുടെ കോർട്ട് ഫീ സ്റ്റാമ്പിന് ക്ഷാമം: അപേക്ഷകരും പരാതിക്കാരും വലയുന്നു

ഇരിങ്ങാലക്കുട : തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള  അപേക്ഷകളിലും പരാതികളിലും ഒട്ടിക്കേണ്ട 5 രൂപയുടെ കോർട്ട് ഫീ സ്റ്റാമ്പ് ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ 1 രൂപയുടെ 5 എണ്ണം അപേക്ഷകളിൽ ഒട്ടിച്ചു നൽകേണ്ട അവസ്ഥയാണിപ്പോൾ. പലപ്പോഴും അപേക്ഷ പേപ്പറിൽ ഇതിന് സ്ഥലമില്ലാത്ത അവസ്ഥയും ഉണ്ടാകുന്നു. ക്ഷാമം നേരിടുന്ന 5 രൂപയുടെ കോർട്ട് ഫീ സ്റ്റാമ്പ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ലഭ്യമാക്കണമെന്നാണ് പൊതുജനാഭിപ്രായം

Leave a comment

  • 4
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top