എ ഐ വൈ എഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് ക്യമ്പയിന് കാറളം പഞ്ചായത്തിൽ ആവേശകരമായ തുടക്കം

കാറളം : എ ഐ വൈ എഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് ക്യമ്പയിന് കാറളം പഞ്ചായത്തിൽ ആവേശകരമായ തുടക്കം. പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിക്ക് കീഴിലെ 7 യൂണിറ്റുകളായ കാറളം സെൻ്റർ, കിഴക്കുമുറി, ചെമ്മണ്ട,തെക്കുമുറി, തൃത്താണിപാടം, പടിഞ്ഞാട്ടുമുറി, കോഴികുന്ന് എന്നിവടങ്ങളിൽ അംഗത്വ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. രാവിലെ മുതൽ വിവിധ യൂണിറ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. 400ഓളം മെമ്പർഷിപ്പ് ആദ്യ ദിനം ചേർക്കപ്പെട്ടു.

Leave a comment

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top